تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - تجسم چیست؟ - سید فاخر خلف زاده

تجسم چیست؟ - سید فاخر خلف زاده

جمعه 9 فروردین 1392 03:22 ق.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*
تجسم یک شیئ مانند یک درخت ،صندلی ،تصویر،ابر،گربه(ویا هر چیز دیگر)را در نظرگرفته وبا ملایمت به آن خیره شوید۰ به هیچ یک از قسمتهای آن تمرکز نکنید ،اما اجازه دهید چشمهایتان با ملایمت بر کل آن خیره بماند۰این شیئ را تاآنجا که میتوانید بدون منحرف شدن نگاهتان ویا اینکه اجازه ورود افکار دیگری را بدهید درمقابل دید خود نگهدارید۰ طوری به این شیئ تمرکزکنید که هرچیز دیگر از حیطه توجه شما خارج شود۰ اجازه ندهید چشمها یا پیشانیتان دچار انقباض شود۰ این کار به مدت ۳ دقیقه یا هرچه قدر که میتوانید ادامه دهید۰ سپس چشمان خودرا ببندید وباکف دستهایتان برای جلوگیری از ورود نور آنهارا بپوشانید۰ سعی کنید تصویر شیئ راتا آنجا که میتوانید در مقابل چشم ذهن خود نگهدارید۰ سعی کنید آن را واضح تر کنید۰ هنگامی که پس تصویر محو شد حافظه آن را در مقابل چشم ذهن خودتان نگهدارید وهمانگونه که تصویر خیالی خود را می سازید ،جزئیات آن را در خیال خود مجسم کنید۰ افزایش قدرت تجسم قدرت تخیل وتجسم شما ارتباط نزدیکی با تجربیات شما در جهان فیزیکی دارد۰ فکرسلف کریستالی واقعیت است فکرومیلمعمولا مقدم بر عمل می باشد۰ بعنوان یک تمرین برای قویتر کردن ارتباط بین فکر وعمل،یک لحظه قبل ازانجام اعمال روزانه تان آنها را درذهن خود تجسم کنید۰ مسواک زدن دندانها،باز کردن قفل دربها،مطالعه قدم زدن ویا هرچیز دیگر۰ بعداز موفقیت در این کار هر کاری را در حال انجام دادن آن عمل بطور همزمان در ذهن خود تجسم کنید۰ وسپس درنهایت اعمال خودرا در یک لحظهبعدازانجام دادن آنها برای بخاطر آوردن بهتردر ذهن خود مجسم کنید۰این تمرین را اغلب اوقات انجام دهید،این تمرین باعث ایجاد وضوح وکنترل بیشترآگاهانه بر روی اعمال روزانه شما وهر مهارت جدیدی که یاد میگیرید خواهد شد.
سید فاخر خلف زاده
...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 03:49 ق.ظانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس