همزاد جنی و همزاد ملکی .

جمعه 22 اردیبهشت 1391 07:17 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*

 در صورتی كه همزاد سفلی باشد ، جنس آن از جن است و اگر علوی باشد جنس آن از ملك فرشته است . خلقت همزاد سفلی از آتش است زیرا جن از آتش بدون دود خلق شده است ( سوره الرحمن آیه ی 16 ) همزاد ملك خلقتش از نور است .

دو همزاد سفلی و علوی از این جهت كه می توانند به هر شكلی در آیند وجه اشتراك دارند با این تفاوت كه همزاد جنی می تواند خود را به شكل برخی حیوانات ظاهر كند ولی همزاد علوی یا فرشته ای كه نام او از انسان استخراج می شود به هر شكلی می تواند در آید اما به شكل نجس العین ظاهر نمی شود، مانند سگ و خوک.

 انسان در طول عمری که خداوند به او عنایت فرموده حالاتی دارد:

۱-دوران لعب که ۸ سال اول عمر است.

۲-دوران لهو که ۸ سال دوم عمر است. (از سن ۸ تا ۱۶ سالگی)

۳--دوران زینت که ۸ سال سوم عمر است. (از سن ۱۶ تا ۲۴ سالگی)

۴-دوران تفاخر که ۸ سال چهارم عمر است. (از سن ۲۴ تا ۳۲ سالگی)

۵- ۸ سال پنجم که دوران تکاثر از علم است. (از سن ۳۲ تا ۴۰ سالگی)

هر انسانی در هر یک از این دوره ها حالاتی دارد، مانند شرف، عروج، هبوط، صعود، نزول، فرح و ترح.

نام تابع مسمی و ذات است. همزاد جنی و ملكی تابع نام است، لذا همزاد انسان ۴۰ ساله اقتداری را دارد که همزاد فردی که دوران تفاخر و زینت را طی می کند، ندارد. همزاد هر انسانی به تبع آن شخص می تواند عامل خیر باشد مانند همزاد نیكان و صالحان، به همین دلیل گاه برای همه ما اتفاق افتاده كه نزد بزرگی می رویم و بی اختیار احساس آرامش می كنیم.

همچنین طبیعت همزادهای هر فردی با طبیعت و مزاج آن فرد موافق است. مثلاً طبیعت برخی از افراد گرم و مرطوب ، سرد و مرطوب و یا گرم و خشك و یا سرد و خشك است . همزادهای انسان ها هم به طبع طبیعت هر انسانی این چنین هستند .

به همین دلیل است كه برخی از ارواح با بعضی دیگر سازش دارند مثل سازش روح با بدن مثالی یا سازش همزاد ملكی با موكلی به نام عتید و سازش همزاد جنی با موكلی به نام رقیب كه این دو موكل ( عتید و رقیب ) از آیات قرآن استخراج می شود در قرآن کریم سوره ی ق آیات ۱۷ و ۱۸ می خوانیم: هنگامی که دو ملک (عتید و رقیب) راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند. سخنی (از خیر و شر) بر زبان نیاورد جز آنکه همان دم فرشته ای مراقب و حاضر بر انجام مأموریت است.

در روایات اسلامی نیز به دو همزاد ملكی و جنی اشاره شده است. ابوحامد غزالی در كتاب احیاء العلوم از قول جابربن عبدالله می نویسد : چون حضرت آدم (ع) به زمین آمد اظهار داشت : ای پروردگار كه میان من و این بنده دشمنی انداخته ای اگر مرا در برابر او یاری نكنی تحمل او را ندارم. گفت : تو را هیچ فرزندی متولد نشود مگر آن كه فرشته ای به حمایت او بگمارم. ابو ایوب بن یزید نیز گفته است : به ما چنین رسیده است كه با فرزندان آدمیان ، جنیان (همزادان) زایند پس با ایشان ببالند .

تصرفات جنیان بر دو گونه است یكی تصرفات همزاد و دیگری تصرفات اجانین غیر همزاد است. همزاد كسانی كه نام های غیر رحمانی دارند گاهی در صاحب خود تصرفات شیطانی می كند و این كه گاه می بینم اشخاصی با اسم رحمانی جن زده شده اند این ها تصرفات همزاد نیست بلكه تصرفات سایر اجانین است. مزاحمت های اجانین به صورت های متعدد است:

۱-اگر در وجود كسی تصرف كنند خواب از او گرفته می شود و به تعبیر علمای علوم غریبه « عقد النوم » شده است.

۲-تصرف به صورتی است که انسان را از لذات زناشویی محروم می کند که به تعبیر دانشمندان این علوم  می گویند فلانی مربوط گردیده (یعنی بسته شده است)

۳- بستن به صورتی است که مذکر متمایل به مؤنث یا مؤنث متمایل به مذکر نمی شود، این را بخت بستگی می گویند.

۴-تصرفات ارواح و اجانین به این گونه است که عامل آنها را به جهت بستن کار مطلوب استخدام می کند، یا آن که فردی را که اراده خروج از شهر یا کشوری را دارد او را عقدالطریق می کند.

۵-گاهی تصرفات جنیان معلول عمل عامل نیست بلکه معلول عمل خود شخص است مانند زنی که خواسته یا ناخواسته بدون گفتن نام خدا آبی را در مکانی که مسکن اجانین یا اطفال آنها و یا پیران و جوانان آنان است می ریزد که باعث صدمه بر آنان می شود که در این صورت جن ها دست به انتقام می زنند مثلاً نمی گذارند برای این فرد بچه ای ایجاد شود. در همان ابتدای انعقاد نطفه بچه را ساقط می کنند که برای این فرد لازم است چله بُری شود.

اینها که شمرده شد بعضی از انواع تصرفات اجانین است.

بنابراین افرادی كه مبتلا به مزاحمت اجانین می شوند با افرادی كه مبتلا به تصرفات همزاد می شوند متفاوتند و برای تشخیص این گونه تصرفات باید به پیری كه متخصص این امور باشد مراجعه كرد .

نام همزاد از نام فرد استخراج می شود و با حروف ابجد قابل محاسبه است .

مثلاً ایرج كه به حرف ابجد 214 می شود همزاد جنی آن دیروشٍ و همزاد ملكی آن ریداییل نام دارد . گاه كه اجانین تصرفات غیر رحمانی می كنند بهترین راه برای در امان ماندن از بعضی تصرفات غیر رحمانی تغییر اسم غیر رحمانی به اسماء رحمانی است . البته نام همزاد فقط در بعضی از محاسبات علوم غریبه و یا برای احضار همزاد مفید است .  

1-نشریه ندای ایران ۳ مرداد ۱۳۸۳ شماره ۲۰۶

۲-جن ها همه جا هستند (جلد اول) صفحات ۱۱ تا ۱۹

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس