تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - آینه بینی .

آینه بینی .

یکشنبه 27 فروردین 1391 07:44 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*
بسم الله النورکریستالو مانسی یکی از علوم حیرت اور و تعجب برا نگیزی که در مشرق زمین معمول بوده است علم مدفون شده و منقرض شده ی کریستالو مانسی میباشد.و ان عبارت از اینکه در ایینه یا شیئ بلوری درخشانینگاه کرده تصاویری میبینید و از ان رو پیشگویی میکنند اقسام این فن در تحت اسامی مختلف در هند و ایران و مصرویونان معمول بوده است یونانیان گاهیاز روی تصاویر که در اب نمایان میکرده اند مطالبی را در جهت پیشبرد اهداف خود بدست میاورده و نام این علم را ائیدرو مانسی گذارده بودند البته گاهی نیز از طریق تصاویر که در روی ظرف مملو از روغن دیده دیشد به پیشگویی یا ارتباط با عالم ماورا می پرداخته اند همچنین گاهی از نگاه کردن در جامهای بلوری یا فلزی درخشانی پیشگوئی میکرده اند بعضی مواقع نیز پشت ناخن را سیاه کرده یا روغن میمالیده اند و تصاویری تو سط مدیوم که به شما توضیح مختصری داده خواهد شد میدیده اند و البته این طریق در تمام کشورهای هند ایران مصر و یونان باب بوده است.متاسفانه به دلیل عدم شناخت صحیح مردم از این علوم این علوم از یک طرف به ورطه فراموشی رفته و از طرف دیگر شیادنی از عدم اطلاع عمومی سوءاستفاده کرده و با کلاه برداری از افراد ساده لوح هم همگان را نسبت به این علوم بد بین کرده هم این علوم را به ورطه نابودی کشانده اند .در کریستالو مانسی چه اتفاقی میافتد:در این روش فردی را که ترجیحا یک کودک میباشد را به عنوان« مدیوم واسطه» قرا میدهند و انگاه با خواندن اورادی که فرد عامل در مدت ریاضتی خواص اجاز ه ی ان را کسب کرده تصاویری توسط مدیوم در اب یا ایینه یا روی دیوار دیده میشود که طبق دیدهای مدیوم فرد عامل سوالاتی را پرسیده و جوابهایی را کسب مینماید شایان ذکر است که دیدن این تصاویر یا گرفتن پاسخ تو سیط مدیوم چند دلیل میتواند داشته باشد بر اثر تحقیقات این حقیر که خود ان را تجربه نموده اماز این چند حالت خارج نیست ۱-دیدن اینتصاویر در صورتی که عامل یا استاد انجام دهنده بی تجربه باشد میتواند فقط ناشی از ذهن خیال پرداز مدیوم بوده باشد لذا در این حالت هیچ نتیجه صحیحی دریافت نمیگردد۲-دیدن تصاویر توسط مدیوم میتواند بدلیل ارتباط با ضمیر ناخوداگاه خود مدیوم بوده و هیچعامل ماورایی دیگری دخالت نداشته باشد در این حالت فقط عامل لفظهای بی دلیلی را تکرا میکند که سبب خلسه مدیوم شده و در نتیجه باعث ارتباط مدیوم با ضمیر ناخوداگاه خودش میگرددلذا در این حالت هم تصاویری که مدیوم میبیند و گزارش میدهد از درجه اعتبارساقط میباشد و این تقریبا همان حالتیاست که عده ای افراد ناشی با استفاده از هیپنوز به خیال خام خودشان با انواع و اقسام عوالم و ارواح ارتباط میگیرند و جوابهای را که فقط در ضمیر ناخود اگاه یا تخیل سوزه است دریافت میدارند توصیه میکنم نه گول این افراد را بخورید نه گول نتایج حاصله از این گونه روشها را ارتباط با عالم ماورا نیاز به سالها ریاضت والبته استادی با تجربه دارد۳-در این وضعیت که من کمتر در بین مدعیان این علم دیده ام مدیوم به درستی با عالم ماورا ارتباط گرفته و پاسخهای را دریافت میکند که البته باز هم روی ان جوابها نباید اطمینان کرد زیرا در این حالت امکان ارتباط با اجنه و.. بسیار زیاد است و چه بسا افرادی که نائل به این مرحله میشوند باز هم با دروغهایی سالها سر کار میروند باز هممیگویم استفاده از این روشها نیاز بهاستاد دارد استاد راه بلد و ریاضت کشیده ه جهت این که شما هم اطلاع از چگونگی نحو ه ی این علم پیدا کره و فقط در حد اطلاع بدانید چگونه انجام میپذیرد کمی از ریاضت و ذکر مخصوص به این علم را خدمتتان توضیح میدهم:معمولا کسی که میخواهد عامل این علم گردد و بتواند از این طریق عمل نماید یک دوره ی ریاضت ۴۰ روزه راباید بگذراند که طی این ۴۰ روز این ذکر را هر روز با شرایط خاص خودش تکرامیکند :ارواح بزرگ شما را قسم میدهم به ……………………..به عشریقوشن کیطایوشن ………………………بحق قل هوالله احدو……….البته بعد از انجامختم ذکر مذکور که چند کلمه ای از ان را برایتان مثال زدم فرد بعد از گذراندن یک ریاضت ۴۰ روزه صاحب این عمل میگردد و وقتی بخواهد با مدیومی کار کند به مدیوم خود تمرکز داده و انگاه ذکر مربوطه را تا حصول جواب تکرار میکند اما چند توصیه مهم هدف این حقیر از توضیح این مطلب فقط اشنایی و اگاهی بود که همانا سبب گردد افرادی شیاد نتوانند به سادگی وبا خواندن اورادی مسخره شما را سر کیسه کرده یا با احساسات شما بازی کنند توجه کنید از قرار دان کودکان در این حالتها به شدت پرهیز کنید و بچه هایتان را به دست افراد نادان ندهید زیرا چه بسیار دیده شده که در اینگونه مسائل مشکلات روانی عدیده ایبرای مدیوم پیش امده که در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر بوده اند خداوند متعال عقل را به انسان هدیه کرده تا همانا به کمک انسان اید لذا از این نعمت خدادای خوب استفاده کنیم این نعمت خدادای میگوید دور این کارها یعنی اینکه بخواهیم بفهمیم که مثلا دزد خونه فلانی کی هست یا فلان عاشق به معشوقش میرسد یا نه را خط کشیده و برای حصول نتایج و حل مشکلات به درگاه کبریایی قادر متعال متوسل بگردیمو بدانیم که حلال مشکلات حضرت حق معبود ما خداوند است چه بسا که بدرگاه هش دست نیاز برداشته و مشکلاتخود را حل شده ببینیم اگر در این باب سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ ایمیل کنید سعی میکنم حتما سریع جوابدهم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس