تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - تفسیر حروف معجم .

تفسیر حروف معجم .

یکشنبه 27 فروردین 1391 06:19 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*

در تفسیر حروف معجم حدیث کرد ما را (یعنی شیخ صدوق را ) محمدبن بکران نقاش «ره» در کوفه گفت که حدیث کرد ما را احمدبن محمد همدانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام که فرمود: بدرستی که اول چیزی که خدای عزوجل آفرید تا بواسطه آن نوشتن را بخلق خود بشناساند یا خلقش بآن نوشتن را بشناسند حروف معجم بود و بدرستی که مرد چون کسی عصائی بر سرش زند پس چنانپندارد که نمی تواند بعضی از کلام و سخن را ظاهر کند. حکم در آن آنست که حروف معجم بر او عرض شود، بعد از آن بقدر آنچه نمیتواند که ظاهر کند از آنها باو دیه داده شود و هر آینه حدیثکرد مرا پدرم از پدرش از امیرالمؤمنین علیهم السلام در شرح ا ب ت ث ، که آنحضرت فرمود: الف: الاء و نعمتهای خداست و باء : بهجت و نیکوئی خدا و تاء : تمام امر است بقائم آل محمد (ص) و ثاء: ثواب مؤمنان است بر اعمال شایسته ایشان . ج ح خ پس، جیم: جمال خدا و جلال خداست و حاء : حلم و بردباری خداست از گناهکاران و خاء: خمول و بی نامی ذکر اهل گناهست نزد خدای عزوجل. د ذ ، پس دال: دین خدا و ذال: از ذوالجلال است یعنی خداوند بزرگورای. ر ز ، پس راء: از رؤف و رحیم است یعنی مهربان و زای : زلزله های قیامت است . س ش ، پس سین: سناء و رفعت خدا است و شین : یعنی شاء الله ماشاء الله یعنی خدا خواست آنچه خواست و اراده فرمود آنچه اراده فرمود و ما تشاؤن الا ان یشاء الله یعنی و نمیخواهید شما (بنابر قرائت کوفین و نافع) یا نمیخواهند ایشان (بنابر قرائت دیگران) مگر آنکه خدا خواسته باشد. ص  ض ، پس صاد : از صادق الوعد است یعنیآنکه وعده اش راست است در حمل کردن مردم بر صراط و حبس کردن ظالمان نزد مرصاد و کمینگاه و ضاد: یعنی ضال و گمراه شد آنکه با محمد و آل محمد (ص) مخالفت کرد. ط  ظ ، پس طاء : طوبی از برای مؤمنانست یعنی درخت طوبی و آن درختی است که خدای عزوجل آنرا نشانید و از روح خود در آن میده تا آخر آنچه در حدیث دیگر بعد از این می آید یا معنی آنست که خوشا حال مؤمنان و خوشی از برای ایشانست و خوبی بازگشتن گاه و ظاء : ظن و گمان مؤمنان بخدا خوبست و ظن کافران بآنجناب بد، ع   غ ، پس عین : از عالم است یعنی دانا و غین : از غنی است یعنی بی نیاز. ف  ق ، پس فاء : فوج و گروهی است از گروههای آتش یا بوئی از بویهای آن وقاف: قرآن است که بر خدا است فراهم آوردن آن و خواندن آن. ک  ل ، پس کاف : از کافی است یعنی بسند و کفایت کننده و لام : لغو و بیهوده و سخن کافران است در بهم بافتن ایشان دروغ را بر خدا. م   ن ، پس میم: ملک و پادشاهی خداست درروز قیامت روزی که هیچ مالکی غیر از او نیست و خدای عزوجل میفرماید که : لمن الملک الیوم یعنی از برای کیستادشاهی و فرمان برداری در اینروز پس ارواح انبیاء ورسولان و حجتهای آن جناب گویا می شوند و می گویند: لله الواحد القهار یعنی از برای خدائیست یکتا و بی همتا در کارگذاری و فرمان دهی که شکننده جمیعمنازعان و مدعیان و پادشاهانست. پس خدای جل جلاله میفرماید که : الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم انالله سریع الحساب ، یعنی امروز پاداش و سزا داده می شود هر کسی بآنچه کسب کرده هیچ سمتی نیست در این رو بدرستی که خدا شتابان شما راست یعنی مشغول او بحساب شخصی او را از حساب دیگری باز ندارد بلکه در یکزمان حساب همه کرده، هر یک را بآنچه استحقاق دارد برساند، و نون: نوال و بخشش خدا است ازبرای مؤمنان و نکال و عقوبت او است باکافران. و   ه ، پس واو : ویل و عذاب است از برایکسی که خدا را نافرمانی کرد و هاء : یعنی هون و خواری. بهمرسانیده کسی که او را معصیبت نموده، لای، لام الف یعنی لا اله الاالله و آن کلمة اخلاص است که هیچ بنده نیست که آنرا گفته باشد در حالی که با اخلاص مگر آنکه بهشت از برایش واجب شد. و یاء : ید یعنی دست خدا که مراد از آنقدرت است در بالای خلائقش بروزی دادنگشوده، پاک و منزه است آنجناب و برتر از آن چه شرک می آورند، بعد از آن حضرت(ع) فرمود: بدرستی که خدای تبارک وتعالی این قرآن را فرو فرستاد باین حروفی که همة عرب آنها را از یکدیگر فرا می گیرند پس فرمود که : جل لئن ا جتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذالقرآن لایاتون بمثله ولوکانبعضهم لبعض ظهیرا، یعنی بگو که هر آینه ای اجتماع کنند همه آدمیان و پریان و اتفاق نمایند بر آنکه بیاورند مانند این قرآن را بیاورند مانند آن را و قدرت بر آن نداشته باشند و اگرچه باشد بعضی از ایشان بعضی را هم پشت قوی و یاری کننده .

سیدفاخر خلف زاده مولاءدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس