تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - هیپنوتیزم - سید فاخر خلف زاده

هیپنوتیزم - سید فاخر خلف زاده

شنبه 26 فروردین 1391 10:42 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*
هیپنوتیزم چیست ؟


هیپنوتیزم شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیلهٔ تلقین ، شخص از حالت هوشیاری خارج می‌شود و تحت تسلط شخص هیپنوتیزور درمی‌آید. هیپنوتیزم یا به طور دقیقتر هیپنوز موجب تسلط دیگری بر فرد نمی شود بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه و القای تلقینات می پردازد. همهٔ هیپنوزها نحوی خودهیپنوتیزم است و هیپنوتیزور خارجی فقط مامای هیپنوز از درون انسان استو آن را می زایاند.همة‌ مکاتب و عرفا به نحوی با هیپنوز درگیر بوده اند . ضمیر ناخودآگاه تنهایک تئوریست که توضیح حقایق روی آن سوار می شود.هیپنوتیزور نمی تواند هرآنچه دوست داشت به سوژه تلقین کند. هیپنوتیزم یک امر خارقالعاده نیست.و کارایی عجیب و غریب ندارد. اگر هم اثار غریبی داشته باشد در عدهٔ کمی دارد و خیلی قابل تکرار و تایید نیست لذا از منظر علم رسمی پاره ای غرایب مشاهده شده در هیپنوز قابل اعتبار و برداشت کلی نیستند. ( مبحث شستشوی مغزی البته در این وادی مطرح است ولی میزان پایداری این کارها باید بیشتر ارزیابی شود.)هیپنوز خواب نیست. امواجمغزی در این حالت با امواج مغزی حالت خواب در بسیاری موارد فرق می کند. از یک منظر هیپنوز با تلقین معمولی هم فرق دارد چرا که مناطقی که بر اثر تلقین تحریک می‌شود با مناطق تحریک شده هنگام هیپنوز متفاوت است. در طی این فرآیند، شخص هیپنوتیزور قادر استهر آنچه در نظر دارد به شخص هیپنوتیزم شده القا کند زیرا در این حالت تلقینات هیپنوتیزور بجای حواس بدن عمل می‌کند و ضمیر ناخودآگاه انسان را تحت کنترل خویش قرار می‌دهد.ناگفته های هیپنوتیزم


تا به حال دیده اید وقبی که گربه ای در کمین موش مینشیند چه وضع و حالتی به خود میگیرد ،گوشهای خود را تیز می کند ،چشمهایش را گشاد وگرد میکند و بدون مژه زدن مراقب سوراخ موش میشود. گربه در چنین حالتی به هیچ چیز فکر نمی کند مگر فقط به هدفش البته ،اگر قبول کنیم که گربه قدرت فکر کردن دارد . شما هم اگر هنگام مطالعه یا انجام کاری فکرتان فقط متوجه کار یا مطالعهباشد می گوییم دارای تمرکز فکر هستیدولی اگر هنگام مطالعه فکرتان بهجای دیگر میرود میگویم تشتت افکار دارید. تمرکز فکر یعنی جمع کردن فکر بروی یک نقطه یا به روی یک موضوع،شما وقتی شطرنج بازی میکنید و تمام فکرتان متوجه بازی شطرنج است ، می گوییم تمرکز فکر دارید. تشتت فکر:تشتت فکر یعنی پراکندگی فکر،مثلاُ وقتی کتب درسی خود را مطالعه میکنید ولی فکرتان به دنبال موضوع  و جای دیگر می رود و مطالب کتاب را نمی فهمید ، می گوییم تشتت فکر دارید یعنیقادر نیستید فکر خودتان را جمع کنید. تمر کز فکر ارشمیدس: کمتر کسی هست راز مرگ ارشمیدس ریاضیدان بزگ را نداند. سپاهیان روم با کشتی های جنگی خود به سواحل شهر نزدیک شده بودند.ارشمیدس بکمک نبوغ ریاضی خودمنجنیق هایی ساخته بود که این منجنیقها با پرتاب سنگهای بزرگ تعدادی از کشتی های دشمن را غرق کردوحملات آنها را به عقب انداخت. ارشمیدس در اتاق خود مشغول حل مسائل ریاضی بود که سربازان دشمن شهر را تصرف کردند ،فرمانده سپا هیان به سربازان دستور داده بود هر کجا ارشمیدس را پیدا کردند اورازنده به نزد وی آورند. عده ای از سربازان به خانه او ریختندچون اورا نمی شناختند از او اسمش را پرسیدند ارشمیدس مشغول حل مسائل ریاضی بود و چنان فکرش متمرکز بود که متوجه ورود سربازان به خانه نشدو پاسخ آنها را هم نداد زیرا اصلاُ صدای انها را نشنیده بود سربازان دوباره سوال کردند ولی جز بیاعتنایی وسکوت جوابی نشنیدند لذا عصبانی شده وبا وارد کردن شمشیری به گردنش، س رش را از تنش جدا کردند. از رویداد فوق متوجه می شویم یا نتیجه می گیریم: 1:می توان گفت تمرکز فکر یعنی انسان با تمام قوای جسمی و روانی خود متوجه یک مطلب ویا مسئله یا نکته بشود. 2:برخی از دانشمندان علم هیپنوتیزم معتقدند،که هیپنوتیزم چیزی جز تمرکز فکر شدید نیست، ودر  چنین حالتی نه شخص می شنود ونه می بیند ونه احساس درد میکند ، پس بنابر این عقیده ،ارشمیدس در حال "خود هیپنوتیزم" بوده زیرا نه سربازان را دیده نه صدای آنها را شنیده ونه هنگامی که ضربه شمشیر بر گردن اوفرو آمده احساسدرد کرده ونه از کشته شدن خویش خبردار شده است.


هیپنوتیزم


هیپنوتیزم به دو صورت خودهیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم قابل اجرا است. از فواید هیپنوتیزم می‌توان درمان بسیاری از ناراحتی‌های روانی را نام برد. به‌خصوص در هنگام خودهیپنوتیزم، که شخص می‌تواند به‌وسیلهٔ تلقین، تغییرات مثبتی را در کردار و روحیات خود پدید آورد. البته خود هیپنوتیزم دارای خطراتی هم هست؛ به این صورت که اگر بدون آگاهی و اطلاعات کافی و با روش‌های نادرست انجام پذیرد، می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر روی روان انسان به دنبال داشته باشد [۲] . هیپنوز معمولاً خطرناک نیست. برخی میگویند در نارسایی مزمن قلبی انجام نگیردو در برخی موارد مثل افراد با شخصیت مرزی یا بردرلاین و اسکیزوفرن و نیز وسواسی گفته می‌شود صورت نگیردبه دلایل مختلف. استفاده ار هیپنوز برای سرگرمی هم به عقیدة‌هیپنوتراپیست‌ها کنتراایندیکه یا ممنوع است.و کلاً هیپنوتیزم نمایشی را جایز نمی دانند. سه فاکتور مهم در هیپنوتیزم عبارتند از تمرکز فوق العاده فکر، انفکاک و تجزیه (جدا شدن ذهنی از محیط پیرامون)، تلقین (چرا که اساس هیپنوتیزم تلقین به نفس است). می‌توان گفت هیپنوتیزم = تمرکز + اعتقاد + انتظار + تصور + ارتباط برای انجام موفقیت آمیز دیگر هیپنوتیزم باید هفت گام زیر به صورت متوالی و دقیق اجرا گردد: ۱- مناظره اولیه، بهتر آماده کردن ذهنبیمار یا pretalk ۲- انجام آزمونهای هیپنوتیزم از تکنیکهای عمیقسازی مثل آزمون چشک اشپیگل ۳- کانونی کردن توجه (تمرکز ذهن) ۴- القای خواب هیپنوتیزم ۵- استفاده از تکنیکهای عمیق سازی ۶- تسهیل پاسخهای ناخودآگاه ۷- تصدیق خلسه، ارائه تلقینهای بعد ازهیپنوتیزم و خروج از خلسه [۲] . هنگام استفاده از واژهٔ مناسب خلسه دقت شود مطالب با موهومات اشتباه نشود. هرچند لفظ خلسه از لفظ trance که از بهت و ترس احتمالا می آید بهتر باشد. و خلسهٔ عرفانی و احساس خروج روح از بدن احتمالاً از هیپنوز جدا نیست.(فرزان کمالی نیا) المان برای هیپنوز چند مرحله تصور می‌کند - وقتی فقط چشم‌ها را می بنیم حالت هیپنوئیدال است بعد وارد فازهای عمیقتر می شویم و یکی از فازهای عمیق هیپنوتیزم به نام سمنامبولیسم نام دارد(سمنامبول خدای خواب در یونان است) - از هیپنوز در age regration یعنی بازگشت به سنین عقب تر(پس روی سنی) و حتی چند صد سال قبل و پیشروی سنی استفاده می‌شود البته بازگشت چندصد سال به عقب لزوماً مؤید تناسخ نیست و این مسایل در حد تئوری است و دقیق نیست. استفاده از هیپنوز در اعتراف گرفتن از زندانی‌ها و دروغ سنجی معتبر نیست. هرچند گاهی نتایج مفید علم و گاهی نتایج نادرست می دهد.به طور کلی خیلی نمی توان به این مطالب اعتبار کرد.روشهای مختلفی برای القای هیپنوز وجود دارد. روش تثبیت چشم - روش کیاسون- روشpmr یا شل کردن پیشروندهٔ عضلانی- و.... از هیپنوز برای کنترل درد و درمان چاقی و... استفاده می‌شود البته هیپنوز مفید است ولی معجره نمی کند. کودکان 8 تا 12 سال بهتر هیپنوز می‌شود و در سنینبالای 65 هپینوتزیم پذیری کم می شود.افراد از لحاظ هیپنوتیزم پذیری 4 گروهند. 7درصد که نباید هیپنوز شوند یا هیپنوز نمی شوند نظیر عقب ماندگانذهنی- هفت درصد دیونیسین هستند و استعداد بالایی در هیپنوز دارند.20 درصدآپولونین بوده به سختی هیپنوز میشوند.و درصد بالایی ادیسین هستند یعنی در اواسط طیف hypnotismability قرار دارند. هیپنوز دو گونه است هیپنوز سمپاتیک که با تحریک است و در رقصهای برخی بومیان افریقا و سرخ‌پوست و مناطق مختلف حتی جنوب ایران در واقه از این روشها استفاده می شود(‌ رضا جمالیان ) و هیپنوز پاراسمپاتیک که تون پاراسمپاتیک و آرامش را بالا می برد .در هیپنوز برای هنگ کردن وبای پس نمودن و عبور از کریتیکال فاکولته یاکریتیکال فاکتور یا جاجمنت فاکتور و ضمیز خودآگاه و رسیدن به ضمیر ناخودآگاه از روشهای مختلف از جمله کانفیوژن و ... استفاده می شود.


سید فاخر خلف زاده مولاء

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس